Η επιστολή - έκκληση για βοήθεια προς το λαό της Αιτής

αναρτήθηκε από Constantinos Bletsos | Ετικκέτες: , , , , ,

Η ελεύθερη Ελλάδα θα σας ευγνωμονεί...
Χαιρετίζουν την «Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο και τους πολίτας της Δημοκρατίας της Αϊτής τα τέκνα της Ελλάδος.Πλέον των τριών αιώνων συνεπληρώθησαν απτό της εποχής καθ’ ην οι βάρβαροι και φοβεροί μουσουλμάνοι έθεσαν υπό σιδηρούν ζυγόν το πλέον αρχαίον των πολιτισμένων εθνών της Ευρώπης... Εσείς επίσης, γενναίοι απόγονοι των Αφρικανών, έχετε να αναφέρετε τρεις αιώνας συμφορών, κατά τους οποίους οι πρόγονοί σας ξεριζωμένοι από την γενέτειραν γην και μεταφερμένοι εις τας Αμερικανικάς χώρας διήγαγον εκεί μίαν ζωήν πόνων, χωρίς άλλην παρηγορίαν ει μη ότι είχον κάμει εκάστην ημέραν ένα βήμα επί πλέον προς τον τάφον. Αλλά εις τα αιώνια θεσπίσματά της η θεία πρόνοια είχε σημειώσει το τέρμα των δυστυχιών σας. Η γενναιότης σας ανέκτησε την ελευθερίαν... Θα έπρεπε οι λαοί οι οποίοι μας περιβάλλουν να μας τείνουν χείρα βοηθείας, αφού οφείλουν εις την Ελλάδα ένα μέρος του πολιτισμού των και της ευημερίας των.Η αλήθεια μας υποχρεώνει να διακηρύξωμεν μεγαλοφώνως ότι η καρδιά των εθνών έχει σκιρτήσει προς εύνοιάν μας και οι εξάρσεις των θα εξεδηλούτο με περισσοτέραν ενέργειαν εάν δεν συνεπιέζοντο υπό μιας διεστραμμένης πολιτικής. Βεβαίως εάν μία πλήρης αφοσίωσις αρκούσε διά να στέψη την προσπάθειάν μας, ο θρίαμβος θα ήτο βέβαιος. Αλλά πόσα εμπόδια πρέπει να υπερνικήσωμεν!

Κοινός αγώνας
Υπ’ αυτάς τας συνθήκας στρέφοντες τους οφθαλμούς προς τον νέον κόσμον, προς τους λαούς οι οποίοι αφού συνέτριψαν την τυραννίαν είναι νεωστί γεννημένοι εις την ελευθερίαν, η Αϊτή καλεί ειδικώς τα βλέμματά μας...

Γενναίοι Αϊτινοί, έχετε δοκιμάσει τας αγωνίας της δουλείας η οποία προ ολίγου εβάρυνε εφ’ υμών. Τέκνα αυτής τής Αφρικής, των οποίων οι τόποι είναι γειτονικοί προς αυτούς της Ελλάδος, έλθετε εις βοήθειάν μας.


Τριάντα χιλιάδες τυφέκια και χρηματικά μέσα μας είναι αναγκαία κα εάν εις αυτό το δώρον ή το δάνειον προσετίθετο η άφιξις ενός των ταγμάτων σας, η θέα αυτών των γενναίων πολεμιστών από τα βάθη της Αμερικής θα έφερε τον τρόμον εις την ψυχήν των ανάνδρων δημίων μας. Η νήσος Υδρα είναι ο λιμήν, εις τον οποίον δύνασθε να αποστείλετε τας βοηθείας σας.

Η Ελλάς ελευθέρα θα σας ευγνωμονή δι’ αυτάς τας θυσίας. Μία τρυφερά φιλία θα στερεωθή μεταξύ των απογόνων σας και των ιδικών μας, μέχρι των απωτάτων απογόνων. Θα τους κληροδοτήσωμεν την ευγνωμοσύνην μας. Η ιστορία θα ξαναειπή εις τας μέλλουσας γεννεάς ότι η σημαία της Αϊτής κυματίζουσα επί της Μεσογείου ήλθε να ενωθή με αυτήν της αναστημένης Ελλάδος. Θα είναι μία ένδοξος εποχή διά τα δύο έθνη και εις των ωραιότερων θριάμβων της δικαιοσύνης και της ανθρωπότητος».

Και η απάντηση:

Ελευθερία... Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20ή παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται την ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ην μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και διά των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου, εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ων έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκη, επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ου η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ης προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ' επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, ας λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεικνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ην επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας  Σχόλια (0)

Δημοσίευση σχολίου